ERASMUS+


Erasmus+ jest programem UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014-2021. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.


PROJEKT ERASMUS+ W EZN


Elektroniczne Zakłady Naukowe już po raz trzeciprzystąpiły w roku szkolnym 2018/2019 do Projektu „Europejskie praktyki zawodowe dla uczniów EZN III”. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Akcji 1. Programu Erasmus +. W wyniku rekrutacji przeprowadzonej w październiku 2018r do Projektu „Europejskie praktyki zawodowe dla uczniów EZN III” realizowanego przez Elektroniczne Zakłady Naukowe im. Fryderyka Joliot-Curie zostało zakwalifikowanych 45 osób: 31 uczniów z profilu Technik Informatyk, 10 uczniów z profilu Technik Mechatronik oraz 4 uczniów z profilu Technik Elektronik. Głównym koordynatorem projektu praktyk jest pan Marek Prokopowicz – pracownik Działu Obsługi Projektów Rozwojowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz doktorant w Instytucie Marketingu. Głównym celem jest internacjonalizacja szkoły, pokazanie uczniom różnorodności w ramach Unii Europejskiej, oraz  tego, jak ważny jest wkład kulturalny każdego kraju do wspólnej Europy. Projekt nauczy uczniów współpracy w międzynarodowym gronie oraz pozwoli nawiązać kontakty, które będą procentować w przyszłości. Uczniowie rozwiną kompetencje interkulturowe oraz umiejętności językowe, a także umiejętność korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny i jest formą nagrody dla najlepszych uczniów (rekrutacja odbyła się na podstawie ogłoszonego regulaminu rekrutacji). Wszystkie koszty projektu tzn. koszty zajęć przygotowawczych, podróży, zakwaterowania, przejazdów lokalnych, kieszonkowego na wyżywienie finansowane są w pełni przez Unię Europejską. Po powrocie do kraju praktykanci otrzymają dokument Europass-Mobilność, potwierdzający zdobyte przez nich kompetencje i umiejętności, który jest wydawany przez Krajowe Centrum Europass w Warszawie, a uznawany w całej Unii Europejskiej. Udział w Projekcie poświadczą także certyfikaty ukończenia praktyk i certyfikaty językowe. Uczniowie wyjadą do Włoch, Portugalii i na Maltę.

17.03.2019


W listopadzie odbyła się ostatnia już konferencja związana z projktem Erasmus. Podczas tej konferencji przedstawiliśmy potencjalnym uczestnikom kolejnych edycji nasze wrażenia z odbytych praktyk i przekazaliśmy im kilka rad. Głos zabrała również pani dyrektor oraz Marek Prokopowicz wraz z opiekunami grup, którzy przedstawili przbieg projektu z własnej strony. To było bardzo ciekawe przeżycie dla nas wszystkich!

| 71 798 67 02 | EZN@EZN.EDU.PL